लग्नाच्या पहिल्याच रात्री सासू म्हणाली- जा माझ्या चारही मुलांना खुश कर, सर्वांसोबत शा रीरिक सं-बं ध बनव, आणि मग . .

Letest News

पती-पत्नीचे नाते हे खूप नाजूक खूप सुंदर आणि खूप काळजीपूर्वक सांभाळावे लागते. कोणत्याही नात्यामध्ये विश्‍वास खूप महत्त्वाचा असतो.

दोघांचा एकमेकांवरचा विश्‍वास संसाराचा गा डा नीट पेलू शकतो आणि आयुष्याला सुंदर बनवू शकतो. परंतु उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे एक वेगळीच ध-क्कादायक घटना घडली आहे हे पाहून तुम्हाला देखील विश्वास बसणार नाही.

पती-पत्नीमध्ये अनेकदा दोघेही आपापल्या ठिकाणी जरी योग्य असले तरी परस्परांसाठी अयोग्य ठरतात. केवळ आपापसातील मत भे दांमुळे कितीतरी नाती तु-टतात.

क्षुल्लक कारणांवरुन वा दवि वाद करण्यापेक्षा ही दरी भरुन काढणे गरजेचे आहे. पती-पत्नीचे नाते सर्वस्वी विश्वास आणि प्रेम यावर अवलंबून असते. कुठल्या क्षणी कसे वागावे हे नीट कळायलाच हवे. संसाराच्या वाटेवर चालताना प्रत्येक पाऊल सांभाळून टाकायला हवे. तरच ही वाट आनंददायी होऊ शकते.

विवाहाचे ना ते विश्वासाच्या पायावर निश्चित केले जाते. अशा परिस्थितीत जेव्हा फ सवणूक केली जाते तेव्हा त्याचा ना श करणे चांगले. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या १९ वर्षाच्या महिलेची वे द ना दा यक कहाणी आपण जाणून घेणार आहोत.

पी डित मुलीला लग्नासाठी एक लहान मुलगा दाखविला पण एका मोठ्या मुलाशी तिचे लग्न लावले. एवढेच नव्हे तर लग्नानंतर सासूने तिच्या चारही मुलांशी शा-री रिक सं बं  ध ठेवण्यास तीला भाग पाडले.

लग्नानंतर दोन महिने हे सर्व चालले. त्यानंतर जेव्हा सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या तेव्हा पी-डि तेने तिच्या आ ईसह पो लि स ठाण्यात जाऊन तिच्या सा सरच्यांवि रूद्ध त क्रार दा खल केली. त्या महिलेच्या क थेमुळे पो-लिसही च कित झाले.

पी डि त मुलीने पो-लिसांना सांगितले की लग्नाच्या नावाखाली सासरच्यांनी त्यांना फ सवले आहे. लग्नासाठी लहान मुलाला दाखविले पण तीला मोठ्या मुलाच्या गळ्यात बांधले. मोठा मुलगा दिवसभर न शे मध्ये पडून असतो.

तरीसुद्धा, समाजातील बदनामीच्या भीतीने मुलीने मोठ्या मुलाशी लग्न केले. पण जेव्हा तिच्या सासूने ह नी मूनच्या वेळी तीला सांगितले जा आणी माझ्या चारही मुलांना आनंदित कर असा आ देश दिला तेव्हा तीला आ श्च र्याचा ध क्काच बसला. प्रत्येकाशी शा-री रिक सं बं ध कर. सासूचे हे शब्द ऐकून वधू आ श्चर्य च कि त झाली.

त्यावेळी तिने सांगितले की माझे पती सोडून इतर कोणाशीही मी शा-र रीक सं बं ध करणार नाही. जेव्हा त्या मुलीने नकार दिला तेव्हा सासूने तिला मा-रण्यास सुरु केले शिवाय तिचे कपडे देखील फा-डले. काही दिवस त्या मुलीने सर्व काही स हन केले. सासूच्या सांगण्यावरून तीने चारही ज नांबरोबर शा-ररी क सं बं ध केले.

पण नंतर जेव्हा सर्व मर्यादा ओलांडल्या तेव्हा तीला पो लि स ठाण्यात जावे लागले. पी डि त मुलीच्या म्हणण्यानुसार तिची सासू हुं- ड्या साठी तिचा छ ळ देखील करत होती. ती म्हणत होती तुझ्या आईकडून ती न लाख रुपये घेऊन ये.

त्या मुलीने असे सांगितले की तिच्या नवऱ्याला दोन मोठे आणि एक लहान भाऊ आहे. दोन्ही भाऊ विवाहित आहेत. पण तरीही सासूने तीला शा रीरिक सं बं ध ठेवण्यासाठी वारंवार त्यांच्या खोलीकडे पाठविले. पी डि त मुलीने तिच्या सासूसह ६ ज णांविरो धात सि हानी गेट पो-लिस ठाण्यात गु- न्हा दा खल केला आहे.

२०२० मध्ये या महिलेचे लग्न झाले होते. तिची आई सोसायटी ऑफ सिहानी गेट भागात काम करते. इथला एक सं रक्षक म्हणून काम करणारा माणूस होता त्यानेच तिच्या मुलीला स्थळ आणले होते. त्यानंतर त्याने आपल्या मुलीचे लग्न मुरा दनगर येथील मुलाशी केले.

Dnyaneshwar Harak

Dnyaneshwar Harak is the Founder and editor of Hrk media Previously, he's worked in multiple news media organisationsh as journalists main focus on real news and true voice on people .

http://hrkmedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *