महिला शिक्षिकेच्या मृ-त्यू प्रकरणातील च कित करणारा खु-लासा पो लिसांनाही धक्का बसला..

Letest News

शिक्षीका नवविवाहित शिवांगीच्या बाबतीत अनेक ध क्कादायक खु ला से झाले आहेत ज्याने पो  लिसांनाही च कित केले आहे. नव्याने लग्न झालेल्या शिक्षिकेने पिस्तु लाने स्वत: वर गो ळी झा डली नाही तर पहाटे चारच्या सुमारास झोपेत असताना तिचा नवरा प्रशांत कसानाने शिवांगीला उजव्या बाजूच्या डोक्यात गो ळ्या घालून ठा र केले.

आश्च र्य म्हणजे त्याने ह त्येनंतर शिवांगीला द वा खान्यात नेले नाही आणि तिचा त्रा स तिथेच पाहित राहिला तिचा मृ-त्यू होईपर्यंत. पो लिसांना टाळण्यासाठी त्याने झोपेची बतावणी केली आणि नंतर तिला तत्काळ रु ग्णालयात दा खल केले. प्रशांतने पो लिसांसमोर ही क बुली दिली आहे. तब्बल ६ तासाच्या क ठोर चौ कशीनंतर प्रशांतने केलेल्या खु   नाची क बुली दिली. पोलिसांनी त्याला अ टक केली आणि तुरूं गात पाठविले.

पी एम रिपो र्टमुळे उघडकीस आले:- कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार शिवांगी यांना सकाळी ९ च्या सुमारास गो ळ्या घालण्यात आल्या त्यानंतर त्यांना दवाखा न्यात नेण्यात आले पण पीएम रिपो र्टनुसार शिवांगीच्या पाय व हातावर जख म आहेत. शिवांगी यांचा पहाटे ४ ते ५ दरम्यान मृ त्यू झाला म्हणजे प्रशांत आणि कुटुंब खोटे बोलत होते.

सुरुवातीपासूनच प्रशांतवर सं शय होता:- बुधवारी पूर्व दिल्लीतील फ्लोर मार्केट भागात शिक्षक शिवांगीची ह त्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर कुटुंबीयांनी शिवांगी रागाच्या भरात स्वत: ला गो ळी झा डून घेतल्याचा दा वा केला. परंतु कुटुंबातील सदस्यांच्या वक्तव्यावर पोलि सांचा विश्वास नव्हता त्यानंतर चौकशी व फॉ रेन्सिक अ हवालाचा तपास लागला आणि त्यानंतर चौ कशीनंतर प्र करण उघडण्यात आले.

आ त्म ह त्येचे प्र करण देण्यासाठी रु ग्णालयात नेले:- मंगळवारी रात्री प्रशांत घरी पोहोचला तेव्हा शिवांगी आणि त्याच्यात जोरदार भां डण झाले. पहाटे चार वाजेपर्यंत दोघांचे भां  डण सुरूच होते. यानंतर शिवांगी झोपी गेली.

त्यानंतर आ रोपी प्रशांतने झोपेत असताना पत्नीला उजव्या बाजूला गो ळी घातली. यानंतर तो तेथे बसला. बरेच विचार करून आरो पीं ने ह त्या लपविण्यासाठी आ त्मह त्या चे कारण बनवले आणि शिवांगीला सकाळी १०.66 वाजता मॅक्स रु ग्णाल यात दा खल केले तेथूनच पो लिसांनी तिच्या मृ त्यूची माहिती दिली.

पि स्ट लने खु नाचे गू ढ सोडवले:- शिवांगीला ज्या पि स्तू लमधून गो ळी मा रण्यात आली होती त्या घरात ना प रवाना नव्हता आणि न काही कागदपत्र. कुटुंबीयांनी निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले होते की ही पि स्तूल त्यांच्या घराची नव्हती त्यानंतर पोलि सांनी यासंदर्भात त पास सुरू केला तेव्हा प्रशांत मित्राला विचारून हे पि स्तूल आणल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच पो लिसांच्या त पासणी दरम्यान हे स्पष्ट झाले की तो या पि स्तू लने स्वत: किंवा त्याच्या पत्नीवर गो ळी झा डली असेल.

प्रशांत सोडून अजून कोणाचा हाथ होता: – या प्रकरणी पोलि सांनी दोन मित्र आणि प्रशांतच्या वडिलांनाही ता ब्यात घेतले आहे. डी सीपी म्हणाले की ज्याच्याकडून पि स्तूल आणला गेला होता आणि ज्याच्या ह त्येची माहिती होती त्याचे वडीलही त्याच्या हातात होते का या प्र करणात पोलिस त पास करत आहेत. डी सी पीने म्हटले आहे की या प्र करणात अद्याप आणखी काही जणांना अट क होवू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *